Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

Ruda-Shuty
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos vialte lte
Ruda-Shuty
Reposted fromjasminum jasminum viablackheartgirl blackheartgirl
Ruda-Shuty
8087 ee5d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajestemjeden jestemjeden

March 31 2019

Ruda-Shuty
9251 db8e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaserenite serenite
Ruda-Shuty
9728 1a74 500
Reposted fromslodziak slodziak

March 30 2019

Ruda-Shuty
Reposted frombluuu bluuu viaredsth redsth

March 28 2019

Ruda-Shuty
8074 a0c7
Reposted fromhissyfit hissyfit viaPoranny Poranny

March 26 2019

Ruda-Shuty
6797 3331 500

March 24 2019

Ruda-Shuty
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viacorvax corvax
Ruda-Shuty
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacametrue cametrue
Ruda-Shuty
3948 6211
Reposted fromktosiowa ktosiowa viahysterie hysterie
Ruda-Shuty
1767 f82a
Ruda-Shuty
4532 4d80
Reposted fromfungi fungi viakitewalk kitewalk
Ruda-Shuty
4164 4d1c
Reposted fromwciurnastek wciurnastek viabeatlanna beatlanna
Ruda-Shuty
4103 1ca5 500
Reposted fromlouse louse vialonelygirl15 lonelygirl15
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Boże użycz mi pogody ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King - Miasteczko Salem
Reposted fromreycio reycio viavstane vstane
Ruda-Shuty
Niesprawiedliwe, że świat mógł tak bardzo nie liczyć się z osobą, która tak się przejmowała światem.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakitewalk kitewalk
Ruda-Shuty
5337 5b3b 500
Reposted fromillidan illidan viakitewalk kitewalk
Ruda-Shuty
9384 67ec
Reposted fromdeadly deadly viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl